ΤΟΜΟΣ 13 (1996) σσ. 539

Βαγιακάκου Δικαίου, Η Αρδούβιστα - Ανδρούβιστα. Μεγάλη χώρα της Έξω Μάνης...............5-166

Δρανδάκη Νικόλαου, Σχεδίασμα καταλόγου των τοιχογραφημένων βυζαντινών και

μεταβυζαντινών ναών Λακωνίας................................................................................................167-236

Schnitzer Barbel, Zum verhaltnis von Bild und Ritus in der spatbyzantinischen Wandmalerei.

Anastasis und Stiftungs komposition der Peribleptos Kirche von Mistra................................237-276

Γκιολέ Νικολάου, Ο ναός του Αγίου Θεοδώρου Άνω Πούλας στη Μέσα Μάνη...................277-305

Δημητριάδη Γαβριήλ - Μιχαήλ, Οι Ολύμπιοι θεοί και οι λατρευτικές επικλήσεις των

στην αρχαία Λακωνία..............................................................................................................307-356

Σακελλαρίου Αντωνίου, Οι Λάκωνες κύνες στην αρχαία Γραμματεία....................................357-372

Κύρου Αδώνιδος, Δηλόν εστι το Επιδήλιον............................................................................373-392

Πίκουλα Γιάννη, Τα όρια της Μητροπόλεως της Μονεμβασίας..............................................393-404

Νικολάου Γεωργίου, Ειδήσεις για την επιβολή αγγαρειών στην Provinciadi

Laconia κατά την περίοδο της δευτέρας Βενετοκρατίας.........................................................405-426

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Αντώνιος Μαυρομιχάλης (1793-1873)............................................427-479

Φωτόπουλος Αθανάσιος, Γαιοκτησία και φορολογία στην επαρχία Μυστρά επί

Τουρκοκρατίας.....................................................................................................................…481-489

Birgalias Nikos, Machiavel et Sparte.......................................................................................491-513

Σύμμεικτα, Πολιτικά Κείμενα Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη (Προειδοποίησις εις τας

Ευρωπαϊκάς Αυλάς, Προκήρυξις της Μεσσηνιακής Γερουσίας, Πολιτική διαθήκη,

Διαθήκη....................................................................................................................................515-524

Πεπραγμένα και οικονομικός ;πολογισμός των ετών 1993-1995............................................525-532

Διοικητικόν Συμβούλιον..................................................................................................................533

Πίναξ Εταίρων..........................................................................................................................534-537