ΤΟΜΟΣ 12 (1994) σσ. 491

Βαγιακάκου Δικαίου, Ο Λάμπρος Κατσώνης και η Μάνη. Λεβάδεια - Λιβαδειά.

Ψαμαθούς - Πορτοκάγιο…...................................................................................................…..3-128

Κόμη Κωνσταντίνου, Η Κορσική και οι Μανιάτες. Τρία γαλλικά υπομνήματα

(1769-1771).............................................................................................................................129-140

Σακελλαρρίου Αντωνίου, Κορνήλιος Νέπως και Σπάρτη….......................................………141-164

Μερτζίου Κωνσταντίνου, Παπαδόπουλου Θωμά, Ο Μυστράς και η περιφέρειά του

εις τα Αρχεία της Βενετίας κατά την Ενετοκρατίαν (1687-1715)………...........................….165-372

Δημητριάδου Μιχαήλ - Γαβριήλ, Θρησκευτικές εορτές και αθλητικοί αγώνες

στην αρχαία Σπάρτη………….............................................................................................…373-394

Διαμαντή Καλλιόπης, Κροκεές Λακωνίας……............................................................…….395-420

Stephanopoli de Comnène M., Histoire de la colonie Grecque - Mainote en Corse................….421-467

Σύμμεικτα……...................................................................................................................…..469-474

Πεπραγμένα των ετών 1988-1992…........................................................................………..475-481

Οικονομικοί απολογισμοί των ετών 1988-1992…........................................................…….482-486

Διοικητικόν Συμβούλιον…….............................................................................................………487

Πίναξ Εταίρων ……………....................................................................................................488-491