ΤΟΜΟΣ 7 (1983) σσ. 478

Αβραμέα Άννας,Ιστορικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά τεκμήρια από το Οίτυλο της Μάνης.....3-22

Catling Hector, Study at the Menelaion 1982-1983…...................................................................23-31

Λουκά Ιωάννου, Περί των βαρέων αθλημάτων και των ομαδικών αγώνων εις

την αρχαίαν Σπάρτην…..........................................................................................................….32-44

Κελεσίδου-Γαλανού Άννας, «Λόγοι» και «μαθήσεις» «προς αρετήν» στους

Πληθωνικούς Νόμους ……....................................................................................................…45-55

Βογιατζίδου Ιωάννου, Γαλακτίων ο εξ Αναβρυτής (1669 μ.Χ.)…..............................................56-60

Λάμπρου Σπυρίδωνος, Γεωργίου του Σχολαρίου Εγκώμιον του Οσίου Λέοντος

του εν Αχαΐα…............................................................................................................................61-69

Βογιατζίδου Ιωάννου, Προσθήκαι εις τα περί Όσιου Λέοντος του Μονεμβασιώτου….............70-83

Πολίτου Λίνου, Η Μονή Ταξιαρχών Αιγίου [Τα κατά τον Όσιον Λεόντιον Μονεμβασίας]…...84-87

Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένης, Μια άγνωστη χειρόγραφη ιστορία της μονής

Ταξιαρχών Αιγιαλείας Αιγίου [Τα κατά τον Όσιον Λεόντιον Μονεμβασίας]….........................88-90

Νικηφόρου Ιερομονάχου του Χίου, Βίος και πολιτεία του Οσίου και Θεοφόρου

πατρός ημών Λεοντίου του εν Αχαΐα.................................................................................…….91-93

Υμνολόγιον του Οσίου Λεοντίου.........................................................................…………….94-107

Στάθη Γρηγορίου, Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος ο από Λακεδαίμονος.

Η ζωή και το έργο του (1778)…....................................................................................…..108-125

Δρανδάκη Νικολάου, Ονόματα αγιογράφων σε ναούς της Μάνης …..............................…..126-138

Δημητροκάλλη Γεωργίου, Ο δίκογχος σταυρεπίστεγος ναός του Προδρόμου

στην Βάθεια της Μάνης….................................................................................................…..139-153

Γκιολέ Νικολάου, Ο ναός του Αγίου Νικήτα στον Καραβά Μέσα Μάνης…....................….154-202

Κισκύρα Δημητρίου, Τα χαλκούχα μεταλλεύματα Απιδέας και Κροκεών Λακωνίας…........203-215

Βαγιακάκου Δικαίου, Οι Μανιάται της Κορσικής. Δ. Τα ληξιαρχικά βιβλία

θανάτων………..................................................................................................................… 216-354

Μοσχονά Παναγιώτας, Η Πελοπόννησος του 14ου, 15ου και 16ου αιώνα σε χάρτες…..........355-360

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Ηλία Π. Χρυσοσπάθη «Εκστρατείαι και διατριβαί» 1821..........…361-409

Quack-Ευσταθιάδου Ρεγγίνας, ο Wilhelm Müller και τα τραγούδια του για τους Μανιάτες....410-420

Μπέλια Ελένης, Προσπάθειες συγκροτήσεως εθελοντικών σωμάτων στην Μάνη

κατά την Κρητική Επανάσταση του 1841…......................................................................…..421-438

Γριτσοπούλου Τάσου, Ολίγα περί Αγίου Γεωργίου Μαραθονησίου…..................................439-448

Βαγιακάκου Δικαίου, Θεοδώρα Ν. Στεφανοπούλου-Κομνηνού….....................................…449-459

Ετζεόγλου Ροδονίκης, Αι εργασίαι της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πατρών εις την Λακωνίαν κατά τα έτη 1973-1974……...................................................…..460-468

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός του 1983....................................................……469-471

Διοικητικόν Συμβούλιον …......................................................................................................…..472

Πίναξ Εταίρων………........................................................................................................….473-475