ΤΟΜΟΣ 6 (1982) σσ. 539

Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργίας, Παρατηρήσεις στo 1oαπόσπασμα (Diehl3)

Τυρταίου (=απόσπ. 18-23 West)……...........................................................................................3-13

Καρνέζη Ιωάννου, Γοργώ Κλεομένους Ι- Αγιάτες Γυλίππου....................................................14-27

Catlin Hector, Excavation and Study at the Menelaion, Sparta 1978-1981……….........................28-43

Δρανδάκη Νικόλαου, Δύο επιγραφές ναών Λακωνίας: του Μιχαήλ Αρχαγγέλου

(1278) στον Πολεμίτα της Μάνης και της Χρυσαφίτισσας (1290)….........................................44-61

Κωνσταντινίδου Χαρίκλειας, Συμβολή στη μελέτη των βυζαντινών

«τοξοτών-κωδωνοστασίων»…...............................................................................................….62-79

Κωνσταντινίδου Χαρίκλειας, ο ναός της Αγίας Σοφίας στη Λαγκάδα της Έξω Μάνης….......80-124

Πετρονώτη Αργύρη, Αγιογράφοι και «κονισματάδες της Μάνης (συμβολή στο θέμα)..........125-133

Γκιολέ Νικολάου, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Πέτρου Πύργου Διρού στη Μάνη

και η ιδιόμορφος εις Άδου κάθοδος……...............................................................................134-161

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Έκθεσις εκδουλεύσεων Ηλία Ι. Γιατράκου...............................…162-181

Παπαδοπούλου Θωμά, Μανιάτες έποικοι στην Ιταλία τον 17ον αιώνα…...........................…182-258

Κορδώση Μιχαήλ, Ένα Λακωνικό Βυζαντινό Κάστρο του ογδόου αιώνα….........................259-267

Βεή Μαίρης, Άλλα τρία έγγραφα σχετικά προς την οικογένειαν Γρηγοράκηδων Γυθείου

και την κληρονομικήν υπόθεσιν της συγγενούς των Δημητράκαινας Πουλόνυφης...............268-274

Πίκουλα Γιάννη, Επισήμανση αρχαιοτήτων στην περιοχή των πηγών του Ευρώτα…............275-283

Βαγιακάκου Δικαίου, Οι Μανιάται της Κορσικής. Δ, ληξιαρχικά βιβλία των θανάτων…......284-432

Μπέλια Ελένης, Ο Αθανάσιος Ματάλας και η δράση του στην Ανατολική Ρωμυλία............433-455

Γριτσόπουλου Τάσου, Το μοναστήριον των Αγίων Αναργύρων της Λακωνίας.................…456-518

Βαγιακάκου Δικαίου, Έκφρασις ευαρέσκειας προς τον Ελληνοδιδάσκαλον

Αθανάσιον Πετρίδην ………........................................................................................……. 519-520

Καψάλη Ευαγγέλου, Η Δημόσια βιβλιοθήκη Γυθείου…........................................................520-521

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός των ετών 1978-1982 …….............................…522-533

Διοικητικόν Συμβούλιον……….................................................................................................…534

Πίναξ Εταίρων……..........................................................................................................….. 535-537