ΤΟΜΟΣ 10 (1990) σσ. 552

Γριτσοπούλου Τάσου, Πρόλογος Επιτροπής εκδόσεως…….................................................……ζ-η

Ξανθάκη Ιωάννου, Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών δια το

«Θησαύρισμα» εις τον Δικαίον Β. Βαγιακάκον….........................................................................….θ

Εγκύκλιον Γράμμα………............................................................................................................ια-ιβ

Μπέλια Ελένης, Δ. Β. Βαγιακάκου Βιογραφία-Εργογραφία…….....................................……*1-*62

Κοκολάκη Μίνωος, Από το θεματολόγιο των Σοφιστών: «Η ατείχιστος» Σπάρτη……...............1-24

Ζούμπου Α., Miscelanea Laconica………...........................................................................……25-27

Δεπάστα Νικολάου, Αι μεταξύ Άργους και Σπάρτης συγκρούσεις (669-494 π.Χ.)…...........…28-48

Γκόφα Δημητρίου, Το Ηδίκτο του Καρακάλλα του 212 μ.Χ. και η χρονολόγηση

μιας σπαρτιάτικης επιγραφής……........................................................................................…..47-60

Κελεσίδου Άννας, Η έννοια του χρόνου στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους και

η επικαιρότητα ορισμένων συλλήψεων….............................................................................….61-70

Προμπονά Ιωάννου, Αρχαία διαλεκτικά στοιχεία σε νεοελληνικά ιδιώματα.

Ι. Αποκοπή των προθέσεων ανά, κατά, παρά…..............................................................………71-75

Τωμαδάκη Νικολάου, Σπάρτη, Μυζηθράς (Μυστράς), Λακεδαιμονία - Λακωνική

κατά τους συγγραφείς της Αλώσεως……..............................................................................…76-78

Καραγιανόπουλου Ιωάννου, Το Κιβώριο της εκκλησίας της Κορίνθου……….....................…79-85

Κορδώση Μιχαήλ, Ο ισθμός της χερσονήσου Όνου Γνάθος (Ελαφονήσου)…....................….86-88

Σοφιανού Δημητρίου, Δύο μετεωρικά χειρόγραφα πελοποννησιακής προέλευσης.............…89-110

Δρανδάκη Νικολάου, Ο ναός της Αγίας Τριάδας στο Μπρίκι της Μάνης (1708)

με τα πολλά εντειχισμένα γλυπτά…..................................................................................….111-134

Γκιολέ Νικολάου, Το εικονογραφικό πρόγραμμα του τρούλου του Άϊ-Στράτηγου

Στους Πάνω Μπουλαριούς στη Μέσα Μάνη……..............................................................…135-139

Κωνσταντινίδη Χαράς, Ο Άγιος Μάμας στον Καραβά Κούνου Μέσα Μάνης......................140-165

Κουκιάρη Σίλα, Δυο βυζαντινοί ναοί στα Πάκια Λακωνίας.......................................……….166-194

Γριτσοπούλου Τάσου, Ναός Αγίου Βλασίου Τζιτζίνων……..................................................195-208

Γιοχαλά Τίτου, Τα ελληνικά γλωσσικά δάνεια της Αλβανικής γλώσσας …....................…..209-215

Κόμη Κώστα, Πληροφορίες για τη Μάνη (1786) από ανώνυμο Γαλλικό Υπόμνημα……….216-227

Τσικνάκη Κώστα, Μια περίπτωση εκβιασμού της Βενετίας από κατοίκους της Μάνης

(1575-1576)……..................................................................................................................…228-241

Βακαλοπούλου Απόστολου, Νέα ιστορικά στοιχεία για τα στασιαστικά κινήματα στη

Μάνη και στην Πελοπόννησο 1833-1834 μετά την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα….....….242-250

Τουρτόγλου Μενελάου, Η «επιείκεια» κατά την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

επί Καποδίστρια. Η απόφαση του Πρωτόκλητου Κάτω Μεσσηνίας……..........................…251-258

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Π. Μαυρομιχάλης πρώτος νεκρός Μανιάτης

αρχηγός του 1821……...................................................................................................…….259-275

Catling Hector, Zeus Messapeus near Sparta. Aninterimreport…...................................………276-295

Βερτσέτη Αθανασίου, Οι συνοικισμοί της αρχαίας Σπάρτης. Πιτάνη, Μεσόα,

Κυνόσουρα, Λίμναι……...............................................................................................……..296-307

Τριανταφύλλου Κώστα, Γλωσσικαί επισημάνσεις διά την Αχαΐαν

των νεοτέρων χρόνων….....................................................................................................…308-314

Θέμελη Χρυσοστόμου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, Συλλογή φρασεολογικών εν

συγκρίσει προς χωρία της Παλαιάς Διαθήκης………........................................................…315-388

Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ελένης, Η Μάνη στις αναφορές του Leake προς το

Foreign Office και το έργον «Travels in the Morea»………….............................................….339-367

Τσιρπανλή Ζαχαρία, Οι Μανιάτες στην Παόμια της Κορσικής (1676-1731). Στοιχεία

Δημογραφίας, συλλογικής νοοτροπίας και θρησκευτικής προπαγάνδας………...............….368-414

Καπετανάκη Σταύρου, Ο Πούλος Μαυρίκος. Μια αμφιλεγόμενη μορφή του 1821…...........415-434

Λουκάτου Σπύρου, Ο «πολιτικός δεσμός» του Πετρόμπεη, η λύση του και η

θετική συμμετοχή του στο Νεόκαστρο 1824 και 1825…..................................................….435-462

Χαραλαμπάκη Χριστοφόρου, Ο Λακωνικός Ρωτακισμός…….....................................…….463-482

Ορφανίδη-Γεωργιάδη Αγλαΐας, Νεολιθικά ανθρωπόμορφα ειδώλια της Λακωνίας..........…483-495

Λαμψίδου Οδυσσέως, Σχόλιον εις τον βίον Αγίου Θεοκλήτου (28,32-29,10)…..................496-498

Καπετανάκη Σοφίας, Περιγραφή της διαδρομής Καλαμάτας-Κιτριών από τον W. Gell….....499-524

Ζαγανιάρη Νικόλαου, Η έρις Διοσκούρων και Αφαρητιαδών

εν τη κλασσική γραμματεία….................................................................................................525-548

Περιεχόμενα …………….........................................................................................................….549