ΤΟΜΟΣ 5 (1980) σσ. 446

Καρδαρά Χρυσούλας, Άρτεμις Ορθία και Α σπαρτιατικός συνοικισμός…...................................5-9

Καλλιγά Π., Το ιερό του Απόλλωνα Υπερτελεάτα στην Λακωνία….........................................10-30

Ταϊφάκου Ιωάννου, Κικέρωνος κριτική της Λακωνικής Πολιτείας εις το

Deofficiis……………………………………................................................................……..….31-38

Φασουλάκη Στέργιου, Η οικογένεια Καβάκη………………….........................................…….39-48

Μοσχονά Παναγιώτας, Προβλήματα Τούρκων Μονεμβασίας κατά το 1828…..................……49-59

Μπελιά Ελένης, Στατιστικά στοιχεία της Επιδαύρου Λιμηράς κατά το 1828…….............…..60-117

Χώρα Γεωργίου, Ο εποικισμός του λιμένος Αρχαγγέλου Μονεμβασίας και

η ιερατική οικογένεια Παγώνη………………............................................................………118-142

Κωνσταντινίδη Δημητρίου, Λαϊκά κτίσματα της Λακωνίας……...............................………143-155

Χολέβα Νικολάου, Προβλήματα μεθοδολογίας αποκαταστάσεως των νεωτέρων

μνημείων. Το παράδειγμα των παραδοσιακών οικισμών της Μανης….................................156-167

Πετρονώτη Αργυρίου, Μανιάτες μαστόροι……………………........................................….168-187

Λαζάρου Αχιλλέως, NicolaeMilescu. Ο Λάκων «homouniversalis»…......................................188-198

Σουλογιάννη Ευθυμίου, Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής στη Μάνη το 1863….....................199-205

Μοσχονά Ν., Δημοσιογραφικά επαρχίας Οιτύλου 1821-1971…......................................….206-226

Νικολόπουλου Παναγιώτου, Η αρχαιοτέρα άμεσος γραπτή μνεία της

Μονεμβασίας (898 μ.Χ.)........................................................................................…....…… 227-246

Καμπά Βενέττας, Βιβλιοθήκες του λακωνικού χώρου…………….................................…..247-256

Νικολοπούλου Αγγελικής, Ιγνατίου του Κεμίζου λόγος επιτάφιος στο Διαμαντή Ρύσιο..…257-270

Βαγιακάκου Δικαίου, Αι γλωσσικαί και λαογραφικαί σπουδαί δια την Λακωνίαν

μέχρι το 1977..........................................................................................................................271-376

Κάσση Μιχάλη, Οι πετροφάοι της Μάνης και η προσφορά τους στη Μανιάτικη

λαϊκή αρχιτεκτονική…………………....................................................................…………377-384

Μουτσόπουλου Ν., Δημητροκάλλη Γ., Νεώτερες έρευνες στα μεγαλιθικά

μνημεία της Μάνης………………...................................................................................…..385-390

Κίτσου Σωτηρίου, Ανένδοτος κτιτορική επιγραφή της μονής της Κοιμήσεως

της Θεοτόκου της Αντρουμπεβίτσης Έξω Μάνης……...................................................…...391-394

Αντωνακάτου Ντιάνας, Περί του Ιερεμία Κατσαΐτη επισκόπου Μαΐνης και ηγουμένου

της μονής Νέας Ιερουσαλήμ Κεφαλληνίας ………......................................................…….395-402

Κονιδιάρη Γεράσιμου, Παρατηρήσεις εις τα περί επισκόπων της Λακωνικής κατά τους

ένδεκα πρώτους αιώνας της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος ….............…403-434

Κατσουλάκου Θεοδώρου, Άγνωστο επεισόδιο των Ορλωφικών…….............................….435-441