ΤΟΜΟΣ 3 (1977) σσ. 503

Θεοδωρακόπουλου Ιωάννου, Πληθώνεια…………….......................................................……..5-35

Γκιολέ Νικολάου, Ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Γαρδενίτσας Μέσα Μάνης........36-83

Huxley George, The second Dark Age of the Peloponnese…..…….........................................…84-110

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Πρώτη εισβολή του Ιμβραήμ εις την Λακωνίαν,

Σεπτέμβριος 1825...................................................................................................................111-184

Βαγιακάκου Δικαίου, Ειδήσεις περί Μάνης εκ Γαλλικού υπομνήματος

του 1780…………………………..........................................................................…………185-201

Παπαδόπουλου Θωμά, Οι Μανιάτες της Κορσικής και οι ναοί τους…........................…….202-243

Κολύβα-Καραλέκα Μαριάννας, Άγνωστα στοιχεία (c. 1540-1578) για τη ζωή

του Μονεμβασιώτη κωδικογράφου Γεωργίου Τρύφωνα……..........................................…..244-258

Κωνσταντινίδη Δημητρίου, Τα «Προσκυνατάρια» της Λακωνίας. Μια

αισθητική ανάλυσις ……………....................................................................................……259-285

Καπετανάκη Σταύρου, Θανασούλης Καπετανάκης…………............................................…286-309

Γκουζούλη Βασιλικής, Σπάρτη και Αίγινα 491-488 π.Χ…….....................................………310-317

Βαγιακάκου Δικαίου, Οι Μανιάται της Κορσικής…………..........................................…….318-396

Slot B., Ξένη διπλωματική προστασία εντοπίων εις τον Τουρκοκρατούμενον

Μορέαν. Οι δραγομάνοι των Κάτω Χωρών εις Μυστράν…….....................................…….397-407

Catling Hector, Excavations at the Menelaion 1976-1977…….............................................….408-416

Μπελιά Ελένης, Στατιστικά στοιχεία της Λακωνίας κατά την

Καποδιστριακήν περίοδον…....................................………...............................……………417-448

Βαγιακάκου Δικαίου, Θέματα λακωνικής ιστορίας επί χαλκού και

μαρμάρου. Βάσος Φαληρέας εποίει…………..……………..........................................……449-451

Παπαδόπουλου Θωμά, Οι Μανιάτες της Κορσικής στο Ελληνικό

Κολλέγιο της Ρώμης…………………………………….............................................……..452-453

Μάτση Νικολάου, Βιταλίτζιον………………………........................................…………………453

Ορλάνδου Αναστάσιου, Το έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας εν Λακωνία

κατά τα έτη 1975-1976-1977…………............................................................……………..454-458

Κουνουπιώτου-Μανωλέσσου Ε., Ετζέογλου Ροδονίκης, Αι εργασίαι της Εφορείας

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εις Λακωνίαν κατά τα έτη 1971-1972……….......................……458-480

Πεπραγμένα και οικονομικός απολογισμός των ετών 1976-1977…….............................….481-495

Διοικητικόν Συμβούλιον………………………….......................................................…………..496

Πίναξ εταίρων……………………………....................................................………………..497-499