ΤΟΜΟΣ 2 (1975) σσ. 510

Δασκαλάκη Αποστόλου, Η έναρξις της Επαναστάσεως και τα πρώτα επαναστατικά

γεγονότα εις την Λακωνίαν...........................................................................................................5-62

Θεοδωρακόπουλου Ιωάννου, Η θέση του Πλήθωνος μέσα στην ιστορία

της Ελληνικής και της Δυτικής Φιλοσοφίας…………..........................................................…..63-76

Ορλάνδου Αναστασίου, Συμπληρωματικαί τινες παρατηρήσεις περί των εν Μυστρά

Παλαιολογείων οικιών ………………………….........................................................………. 77-84

Ζέπου Παναγιώτου, Οι πολιτισμοί της Πελοποννήσου …......................................................…85-94

Δρανδάκη Νικολάου, Λείψανα βυζαντινών τοιχογραφιών ναΐσκου παρά το Σελεγούδι

Λακεδαίμονος (1439/40)…………………………..............................................................….95-109

Huxley George, A Problem in a Spartan King-List….............................................................110-114

Forrest William, Pausanias and Themistokles again……...................................................….115-120

Ταϊφάκου Ιωάννου, Ανέκδοτος λακωνική επιγραφή των ρωμαϊκών χρόνων.........................121-126

Τωμαδάκη Νικολάου, Ο οικουμενικός πατριάρχης Ιωαννίκιος Β από Ηρακλείας ….......….127-161

Lamotte P., Projet de colonization pour la Corse en 1825…..................................................162-172

Οικονομίδου Δημητρίου, Προσθήκη εις τα περί Νικολάου Παγκάλου…….....................….173-175

Κισκίρα Ιωάννου, Τα μοιρολόγια ως πηγή δικαίου της Μάνης…....................................…..176-198

Μέρτζιου Κωνσταντίνου, Λακωνικά. Εκ των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας ...................199-208

Κοτσώνη Κωνσταντίνου, Ανέκδοτα έγγραφα Μαυρομιχαλαίων.….......................................209-222

Βαγιακάκου Δικαίου, Ηλίας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλης……...........................................….223-243

Παπαγεωργίου Σόφης, Περιήγηση Λακωνίας και Κυθήρων από δύο

Αμερικανούς ιεραποστόλους, 1837-1838….......................................................................…244-257

Catling Hector, Excavations of the British School at Athens at the

Menelaion Sparta 1973-1975..…………........................................................................…….258-269

Μπελιά Ελένης, Υπόμνημα περί Μάνης εκ των Ολλανδικών Αρχείων….............................270-301

Slot B., Ορλωφικά (εκ των Ολλανδικών Αρχείων)…….................................................……302-304

Βαγιακάκου Δικαίου, Οι Μανιάται της Κορσικής. Β. Ληξιαρχικά βιβλία των βαπτίσεων......305-416

Ταϊφάκου Ιωάννου, Βιβλιογραφία της Λακωνικής Αρχαιογνωσίας…...............................….417-489

Σύμμεικτα: Ι) Slot B., Λακωνικά εκ των Ολλανδικών Αρχείων. ΙΙ) Ορλάνδου

Αναστασίου, Το έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας εν Λακωνία

κατά το 1974 (Ν. Δρανδάκης, Μάνη)……………..........................................................……488-491

Βαγιακάκου Δικαίου, Χρονικά………..............................................................................…..492-501

Πίναξ ιδρυτικών μελών, πίναξ μελών διοικητικού συμβουλίου, πίναξ εταίρων….................502-506