ΤΟΜΟΣ 1 (1972) σσ. 519

 

Βαγιακάκου Δικαίου, Σκοποί της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών  α-γ
Δασκαλάκη Αποστόλου, Η προπαρασκευή της Ελληνικής Επαναστάσεως
εις την Λακωνίαν
1-72
Θεοδωρακόπουλου Ιωάννου, Ο Φάουστ και η Ελένη 73-82
Μέρτζιου Κωνσταντίνου, Η Μάνη εις τα Αρχεία της Βενετίας (1611-1674) 83-173
Γριτσόπουλου Τάσου, Μονή Κούμπαρη Λακωνίας 174-198
Σπηλιωτάκη Κ., Νεώτερα στοιχεία περί της μετοικήσεως των Μεδίκων της Μάνης
εις την Τοσκάνην (1670-1671)
199-211
Ντόκου Κωνσταντίνου, Επαναστατικαί κινήσεις εις Μάνην προ της Ναυμαχίας της
Ναυπάκτου και η έναντι αυτών στάσις της Βενετίας και Ισπανίας (1570-1571)
212-266
Οικονομίδου Δημητρίου, Περί του εν Βλαχία ελληνικού στρατιωτικού
σώματος (1807-1808)
267-274
Δρανδάκη Νικόλαου, Ο Ταξιάρχης της Χαρούδας και η κτιτορική επιγραφή του 275-291
Παπαθανασόπουλου Ηλία, Νοσηλεία τραυματιών (1821-1825) και Λάκωνες
αιχμάλωτοι κατά τας επιδρομάς του Ιμβραήμ (1825-1826)
292-327
Μπελιά Ελένης, Μοναστηριακά Λακωνίας 328-368
Βαγιακάκου Δικαίου, Οι Μανιάται της Κορσικής 369-480
Βαγιακάκου Δικαίου, Σύμμεικτα. Δύο σχέδια αφορώντα εις την διοίκησην
της Μάνης κατά την Καποδιστριακήν περίοδον
481-489
Βαγιακάκου Δικαίου, Παναγιώτης Ηλ. Πουλίτσας (1881-1968) 490-498
Βαγιακάκου Δικαίου, Χρονικά. Η ίδρυσις της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών 499-500
Περιεχόμενα 501
Περιλήψεις μελετών 502-503
Πίναξ ιδρυτών, μελών του διοικητικού συμβουλίου και μελών της εταιρείας 504-508
Καταστατικόν της εταιρείας 509-519