ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τ. Β)

Σκάγκου Νεκταρίου, Η εκστρατεία των Τούρκων στην Νότια Πελοπόννησο…..........................5-60

Μενενάκου Σοφίας, Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική της Μονής του αγίου

Γεωργίου στο Σκουτάρι Λακωνίας (1737)…......................................................................……61-75

Βελισσαρίου Παναγιώτη, Παλαιοχριστιανική επιγραφή Βοιών. Η ομώνυμη επισκοπή…....…..77-84

Πανίτσα Κωνσταντίνου, Περί συστάσεως «Κοινότητος» στον Μυστρά κατά την

περίοδο της Βενετοκρατίας (1687-1715)…….....................................................................….85-100

Αλεξάκη Ελευθερίου, Πλοιάρια, πληρώματα και ναυτική - αλιευτική δραστηριότητα

σε μια κοινότητα της ΝΑ Λακωνίας. Η περίπτωση των Βελανιδιών (Βάτικα)……...............101-181

Νικολάου Γεωργίου, Ανέκδοτη ονομαστική απογραφή οικογενειών και ψυχών

οικισμών της Λακωνίας της Καποδιστριακής περιόδου. Προβλήματα και πρώτη

ανάλυση δεδομένων…........................................................................................................…183-210

Κατσουλάκου Θεοδώρου, Τα έγγραφα του Μοναστηριού της Ζερμπίτσας ως ιστορική

πηγή για την περιοχή…...........................................................................................................211-223

Κυρκίνη-Κούτουλα Αναστασίας, Το παρασκήνιο της εκλογής του Κωνσταντίνου

Ζερβάκου ως μπέη της Μάνης….......................................................................................….225-240

Μπελίτσου Θεοδώρου, Το «Βιβλίον Γάμων» της Μεγάλης Μαντίνειας Αβίας

(περίοδος 1869-1891)….........................................................................................................241-298

Σταθοπούλου-Καπετανάκη Δήμητρας, Δημογραφικές προσεγγίσεις και

ονοματοδοτικές συμπεριφορές στο Βρουλιά Λακωνίας 1870-1910…............................…..299-337

Κουφού Νικολάου, Η εκπαίδευση στον τέως δήμο Οινούντος από τη σύσταση του

νεοελληνικού κράτους μέχρι την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1829…...........................339-358

Κουγέα Σωκράτη, Παραμύθια από την Μονεμβασιά……......................................................359-372

Καπετανάκη Σταύρου, Η αιρετοκρισία (διαιτησία) στην Μάνη….....................................…..373-386

Παναγιωτουνάκου-Πατσουμά Αικατερίνης, Η Λακωνία των καλλιτεχνών…........................387-400

Μαραμπέα Νικολάου, Νότιος Ταΰγετος (ιδιαίτεροι δήμοι Φάριδος και Λεύκτρου).

Πρώτες προσεγγίσεις μιας συνολικής θεωρήσεως.…….......................................................401-412

Δρογκάρη Κώστα, Μπέτα-Δρογκάρη Ευαγγελίας, Οι εφημερίδες του Γυθείου…...........….413-420

Γαβαλά Πέπης, Η μεγάλη οθόνη και ο μαγικός κόσμος της στις σπαρτιατικές

αίθουσες (1929-1970)…........................................................................................................421-443