ΤΟΜΟΣ 15 (2000) σσ. 482

Βαγιακάκου Δικαίου, Λαλλούδι – λαλλάρι – λαλλάτζιν - λάλλαι. Συνώνυμα και

παράγωγα. Λαλλούδι της Μονοβασιάς…………....................................................................….5-68

Γεωργουλάκη Ελένης, Το άγαλμα του Απόλλωνα Αμυκλαίου………..................................….69-96

Σακελλαρίου Αντωνίου, Η μορφή του Λυκούργου στη Λατινική Γραμματεία….....................97-117

Μπαλόγλου Χρήστου, Κλεομένης Γ - Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Το μεταρρυθμιστικόν των Πρόγραμμα. Συγκριτική Ανάλυσις…...........................................118-126

Wagstaff J., Change in the agriculture of the Mani. 1960/62-1992/93….............................……127-174

Αντωνίου Δαυίδ, Η εκπαιδευτική εικόνα της Λακωνίας κατά τα έτη 1833-1835…..........….175-240

Βαγιακάκου Δικαίου, Πρότασις μετονομασίας της Επισκοπής Γυθείου και Οίτυλου

εις Επισκοπήν Μαΐνης ή Μάνης……….............................................................................….241-254

Σκοπετέα Σταύρου, Οι Κορνήλιοι του Εικοσιένα. Μια ανέκδοτη μελέτη από τα

κατάλοιπά του (με τη φροντίδα του Κωνσταντίνου Αθ. Παπαγεωργίου)………................…255-280

Δρανδάκη Νικολάου, Σημειώσεις κυρίως για την τοιχοδομία και την αρχιτεκτονική

βυζαντινών ναών της Μέσα Μάνης…….......................................................................…….281-315

Δρανδάκη Νικολάου, δημοσιεύματα και βιβλία αναφερόμενα στη Λακωνία και

στη Μάνη……....................................................................................................................….316-321

Φωτόπουλου Αθανασίου, Παραχωρήσεις εθνικών γαιών της Λακεδαίμονος σε

Κρήτες πρόσφυγες (1838-1848)……...........................................................................……..322-347

Βουρλίτη Ιωάννη, Μάνη. Ένα μεγάλο Εθνικό Μουσείο……….............................................348-379

Βαγιακάκου Δικαίου, Μιχαήλ Ί. Νικολαράκος (Νεκρολογία)……..................................…..380-383

Βαγιακάκου Δικαίου, Αίτησις των κατοίκων της επαρχίας Ανδρούβιστας προς

την Αντιβασιλείαν (1833) υπέρ του καθαιρεθέντος επισκόπου Προκοπίου…..................…..385-390

Βαγιακάκου Δικαίου, Δημοσιεύματα - Μελέται και άρθρα (1991-2000)……...................…391-398

Βαγιακάκου Δικαίου, Τα Στύρα της Ευβοίας τιμούν τον ήρωα του 1822 Ηλίαν

Πετρόμπεη Μαυρομιχάλην και τους συν αυτώ Μανιάτας πολεμιστάς….......................……399-465

Έκθεσις πεπραγμένων και οικονομικός απολογισμός των ετών 1998-1999……........…….467-473

Διοικητικόν Συμβούλιον………….............................................................................................…474

Πίναξ εταίρων…….........................................................................................................…….475-478

Περιεχόμενα……...........................................................................................................……..479-482